Způsob výběru žadatelů, kterým je poskytnut příspěvek z nadačního fondu:

Při výběru těch, kterým bude poskytnuto stipendium, přihlížíme zejména k dosavadnímu školnímu prospěchu žadatele. Jsme přesvědčeni, že u dobře prospívajícího žáka a studenta je větší předpoklad, že studium skutečně dokončí a tím pádem náš příspěvek bude vynaložen účelně. K dosavadnímu prospěchu přihlížíme i při stanovení výše poskytovaného příspěvku – čím lepší školní výsledky, tím vyšší poskytnutá celková suma. Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku probíhá dvoukolově, v prvním kole výběru je přihlíženo pouze k prospěchu žadatele.

První kolo výběrového řízení se uskuteční na základě prospěchu z druhého pololetí posledního doložitelného vysvědčení. Požadovaný průměr* prospěchu je rozdělen podle typu, resp. náročnosti školy.

Druhé kolo výběru žadatele představuje osobní pohovor se studentem, příp. jeho zákonným zástupcem, kdy je přihlíženo i k sociálním a rodinným poměrům. Rovněž přihlížíme k tomu, jaký ročník student studuje; zvýhodněni jsou ti studenti, kteří jsou již ve vyšších ročnících  opět z důvodu většího předpokladu pro úspěšné dokončení studia.

*Průměr je součet známek (bez známky z chování), který se dělí počtem známkovaných předmětů.

Typ školy

Požadovaný průměr prospěchu za školní rok

Zvláštní škola,
Praktická škola

max. 2,0

Základní škola,
Odborné učiliště

max. 2,5

Střední odborné učiliště

max. 2,8

Střední škola,
Vyšší odborná šk.

max. 3,0