Nadační fond Verda

Činnost nadačního fondu vychází z přesvědčení, že jednou z mála možností řešení obtížné sociální situace romské menšiny je vzdělání. Větší část příslušníků romského etnika má pouze základní vzdělání a vzhledem k vývoji společnosti a struktury pracovních míst je pohledávka po pracovních místech, na které postačí pouze základní vzdělání, stále nižší.

Již lidé s výučním listem jsou na tom mnohonásobně lépe, co se týče jejich postavení na pracovním trhu. Romové se středoškolským a vysokoškolským vzděláním jsou okolní majoritou přijímáni převážně kladně a mají lepší možnost uplatnit se ve společnosti. Dalším kladem vzdělání je působení na své okolí. Dá se předpokládat, že vzdělaný člověk bude v podobném duchu vychovávat i své děti a určitým kladným způsobem ovlivňovat i svou širší rodinu. Vzdělaný člověk si je také mnohem více vědom svých občanských a lidských práv a kromě toho, že je schopen si je lépe obhájit, může opět v tomto duchu působit lidi kolem sebe v rámci etnika. Vzdělaný člověk je také mnohem méně ohrožen sociálním vyloučením. Jestliže romská menšina v našem státě něco potřebuje, tak jsou to především vzdělaní Romové. Rodiny okolní majority berou většinou jako samozřejmost to, že vzdělání potomků vyžaduje určitou kolektivní oběť v podobě zvýšených nákladů na vzdělání a jisté snížení životní úrovně rodiny. Náklady na vzdělání pociťuje i rodina s vyšší životní úrovní, zejména pokud je studujících v rodině více. Takže se dá předpokládat, že finanční zátěž spojená s dalším vzděláváním potomků bude ve vícečetných romských rodinách, kde často alespoň jeden z rodičů je nezaměstnaný nebo je rodina je závislá na sociálních dávkách, mnohem vyšší. Bohužel se tak může stát, že i nadané dítě, které by jinak mělo velkou šanci dosáhnout vyššího vzdělání, není rodina schopna podporovat ve studiu, není schopna mu pořídit pomůcky nutné pro jeho další studium nebo zaplatit dojíždění do školy.

Nadační fond VERDA má tedy několik úkolů:

1. Poskytování finanční podpory ve formě studijních stipendií romským dětem, které byly již přijaty na jakoukoli formu studia, přičemž vyšší finanční podpora je vždy poskytována studentům a učňům s lepšími studijními výsledky
2. Oslovovat ředitele a učitele škol s výrazně vyšším procentem romských žáků a s jejich pomocí vyhledávat nadané žáky ze sociálně slabých rodin, které nejsou schopny financovat jejich další vzdělání.
3. Ve spolupráci s DROM, romským střediskem pomáhat těm studentům, kteří mají větší problémy s přechodem na vyšší stupeň vzdělávání. Pro studenty spolufinancuje NF Verda doučovací kurzy z matematiky a českého jazyka.

Způsob financování: Nadační fond VERDA je v současné době financován výhradně ze soukromých zdrojů.

Poskytování příspěvku:

O poskytnutí příspěvku rozhoduje každým rokem komise složená ze členů správní rady nadace a pracovníků střediska DROM. Podmínkou je, že žadatel musí být romského původu (alespoň jeden rodič je Rom), občan ČR, studuje prezenčně a splňuje kritéria školního průměru. Upřednostňováni jsou žáci a studenti s kvalitním studijními výsledky, a to jak při rozhodování o poskytnutí příspěvku vůbec, tak při rozhodování o jeho výši. Příspěvek není nárokový, tj. že nemusí být uspokojeni všichni žadatelé. Příspěvek nadačního fondu nemůže být poskytnut zároveň s jinou finanční pomocí např. z Open Society Fund či Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity.

Číslo účtu nadačního fondu VERDA: 
Raiffaisenbank 5014039558/5500
Adresa: DROM, romské středisko, Bratislavská 41, 602 00 Brno

Dotazy, připomínky a své názory můžete zaslat na adresu: katdub@seznam.cz 

Informace a přihlášku je možno získat na www.verda.cz, nebo na adrese Nadační fond Verda, Bratislavská 41, 602 00 Brno;


kontaktní osoba: Mgr.Simona Wachsbergerová , mobil: 777 477 819 (od 12.00 do 18.00 hod.), e-mail: simona.wachsbergerova@drom.cz.


Úřední hodiny: pátek od 13:00 do 15:00 hod.